Skip to main content

5. a 7. februára 2024, 8:30 – 17:00 a
19. a 26. februára 2024, 15:00 – 20:00 

Vzdelávanie pre špeciálnych pedagógov, logopédov, ergoterapeutov, liečebných pedagógov, školských asistentov a podobné profesné skupiny


Nižšie na tejto stránke nájdete prihlasovací formulár
 

Opýtajte sa nás na toto vzdelávanie!

 • info@benaudira.sk
 • +421 908 797 300

Kontaktujte nás

Oblasti využitia metódy BENAUDIRA:
 • Poruchy auditívneho spracovávania
 • Poruchy pozornosti
 • Poruchy koncentrácie
 • Poruchy učenia/dyslexia
 • Ťažkosti pri čítaní a písaní, počutí a v rečovom prejave
 • Hyperakúzia – auditívna precitlivenosť
 • Ťažkosti s porozumením reči v akusticky rušivom prostredí
 • Emocionálna nerovnováha (ak je možné dať ju do súvislosti auditívnymi ťažkosťami)

 

Ďalšie možnosti prehĺbenia vzdelávania:

Modul 2 „Tinitus a nedoslýchavosť“
Modul 3 „Batoľatá a deti“

 

BENAUDIRA je metóda, ktorá sa jednoducho aplikuje a nie je zložitá ani v procese jej učenia. Pomáha zlepšovať spracovávanie kognitívnych a emocionálnych obsahov na neuronálnej úrovni.

Tréning pomáha zlepšovať a regulovať centrálne sluchové spracovávanie, auditívnu lateralitu a všetky s tým súvisiace schopnosti a zručnosti.
Prostredníctvom auditívneho kanálu sa podporuje pozitívny rozvoj mozgu.
BENAUDIRA sluchový tréning je zväčša veľmi účinnou formou pomoci pre ľudí, ktorých ťažkosti majú pôvod v spracovávaní auditívnych podnetov.

V rámci tohto kurzu sa dozviete, ktoré problémy do tejto oblasti spadajú a ako s nimi prostredníctvom BENAUDIRA sluchového tréningu nakladať.

chcem sa prihlásiť na kurz

Účasťou na tomto kurze získate oprávnenie využívať BENAUDIRA sluchový tréning v praxi. Osvojíte si tiež základy, ktoré budete potrebovať v prípade záujmu o niektorý z ďalších ponúkaných kurzov „Tinitus a nedoslýchavosť“ alebo „Batoľatá a deti“.
Hneď po absolvovaní kurzu môžete BENAUDIRA sluchový tréning využívať pre deti a mládež s ťažkosťami v oblasti učenia, rovnako aj pre ľudí s nevyváženým sluchom (napr. ľudia s tzv. „kaviarňovým efektom“, alebo ľudia, ktorí majú ťažkosti porozumieť reči v hlučnejšom prostredí).

Obsah kurzu

 • Súvislosť rôznych ťažkostí ako napr. problémy s koncentráciou a poruchy učenia s počutím
 • Osvojenie si metodiky na stanovenie stavu sluchového spracovávania
 • Čítanie a interpretácia kriviek počutia
 • Poradenstvo klientov resp. ich rodičov
 • Vysvetlenie mechanizmov účinnosti auditívnej stimulácie prostredníctvom metódy BENAUDIRA
 • Priebeh terapie a terapeutické materiály
 • Centrálne sluchové spracovávanie – ako funguje a jeho možné poruchy
 • Vyvažovanie laterality prostredníctvom počutia
 • Anatómia a patológie sluchu

V rámci tohto kurzu sa naučíte samostatne a spoľahlivo realizovať preverenie sluchu, vyhodnotiť ho a poskytnúť klientom, resp. ich rodičom poradenstvo a starostlivosť.

Po absolvovaní tohto kurzu môžete poskytovať sluchový tréning ako samostatný BENAUDIRA sluchový tréner.

Online vzdelávanie sa skladá z jedného celého víkendu (dva plné víkendové dni) a dvoch webinároch v trvaní 4 hodiny počas dvoch ďalších dní. Počas prvej víkendovej časti Vám budú kompaktne a obsiahlo sprostredkované obsahy celého vzdelávania. Dve kratšie časti kurzu v trvaní 4 hodiny nasledujú s istým odstupom po prvej časti. Tieto dávajú priestor otázkam účastníkov a prípadom z praxe.

OBLASTI VYUŽITIA SLUCHOVÉHO TRÉNINGU BENAUDIRA ( MODUL 1)

 • Auditívne poruchy spracovávania a vnímania
 • Precitlivenosť na zvuky / nedostatočná citlivosť pri vnímaní zvukov
 • Poruchy koncentrácie
 • Vyrušiteľnosť
 • Deficit pozornosti
 • Deficit pozornosti s hyperaktivitou
 • Ťažkosti s pamäťou
 • Ťažkosti s čítaním a písaním
 • Dyslexia
 • Zamieňanie podobne znejúcich slov a zvukov reči
 • Prehadzovanie písmen a slabík
 • Dyskalkúlia
 • Oneskorený / narušený vývin reči
 • Poruchy výslovnosti
 • Zajakavosť
 • Afázia
 • Emocionálna nerovnováha ako ľahká dráždivosť, únikové tendencie a iné

VÝHODY PRE RODINY

 • Vysoká miera účinnosti
 • Individualizovaná tréningová hudba
 • Príjemná na posluch
 • Ľahko sa obsluhuje
 • Cenovo prístupné
 • Dá sa aplikovať v domácom prostredí
 • Nie je potrebných veľa stretnutí s trénerom
 • Nie je potrebné zakúpenie /prenájom špeciálnych zariadení

VÝHODY PRE TRÉNEROV

 • Stabilné a udržateľné výsledky tréningu
 • Jednoduché prevedenie testovania
 • Kompetentná telefonická a mailová supervízia BENAUDIRA tímom
 • Pravidelné supervízne stretnutia a rozširujúce vzdelávania (účasť je dobrovoľná)
 • Pracovné podklady na profesionálnej úrovni

AKÁ JE ÚČINNOSŤ BENAUDIRA TRÉNINGU

BENAUDIRA sluchový tréning sa zakladá na skutočnosti, že počuté sa spracováva až v mozgu (centrálne sluchové spracovávanie) a že mozog je možné trénovať.

Stimulácia mozgu prebieha špeciálne na tento účel vyvinutou hudbou, ktorá sa navyše prispôsobuje skutočným a merateľným rozsahom počutia konkrétneho klienta.

Profituje z toho nie len sluch, ale aj mnohé iné mozgové činnosti, ktoré na sluch nadväzujú. Patria sem zmysel pre rovnováhu, lymbický systém, spracovávanie vizuálnych podnetov a iné. Tréning vyváženého počutia teda pomáha rozvíjať aj iné oblasti vnímania a ich spracovávania a tým aj procesy, ktoré na ne nadväzujú, ako čítanie, písanie, sústredenie a pozornosť.

PREDNÁŠAJÚC

Holger Raddatz

Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník v oblasti sluchu, hudobný skladateľ, naturopat.

V závislosti od počtu účastníkov bude Holger Raddatz pri vedení kurzov a supervízií podporovaný aj inými kolegami.

 

 

Nikola Endrychová Dudová

Sluchová trénerka metódy BENAUDIRA, podporné terapie pre deti a klientov s viacnásobným postihnutím (kraniosakrálna terapia, EEG Neurofeedback, vizuálny tréning), 15 rokov náhradná mama

Ďalšie moduly vzdelávania v metóde BENAUDIRA

Po absolvovaní vzdelávania MODUL 1 môžete v rámci metódy BENAUDIRA pracovať s deťmi aj s dospelými. Ak budete mať záujem sa následne ešte viacej špecializovať, môžete absolvovať aj ďalšie moduly vzdelávania v metóde BENAUDIRA.

Modul 2 „Tinitus a nedoslýchavosť
Online vzdelávanie: 2 plné dni kurzu a 1 webinár v trvaní 4 hodiny


Metódy testovania, poradenstvo a tréning pre ľudí s tinitom a nedoslýchavosťou


Modul 3 „Batoľatá a deti“
Online vzdelávanie: počas dvoch dní, trvanie 8 hodín

Testovacie metódy použiteľné u detí od 3. rokov. Informácie k témam: pediatrická audiológia, audiometria hrou, prevencia, vývin sluchu, BENAUDIRA audioknihy, BENAUDIRA v škole a v škôlke a iné

Supervízie
2 dňové supervízne stretnutia 1 x do roka a tiež ponuka online supervízií

Novinky v rámci metódy BENAUDIRA, výmena skúseností s kolegami, prípadové štúdie, prehĺbenie znalostí a zodpovedanie otázok

DÁTUM KURZU a podmienky účasti

5. a 7. februára 2024 – online

Pondelok: 8:30 – 17:00
Streda: 8:30 – 17:00

19. a 26. februára 2024 – online
Pondelok: 15:00 – 20:00
Pondelok: 15:00 – 20:00

 

Predpokladom pre získanie certifikátu BENAUDIRA je absolvovanie celého kurzu. Všetci účastníci potrebujú mať pre účasť na kurze aktívnu webkameru, aby bola účasť na kurze viditeľná a zrejmá.
Ak sa niektorej časti kurzu nemôžete zúčastniť, môžete si vymeškanú časť pozrieť z kamerového záznamu.

Podmienkou získania certifikátu k tomuto vzdelávaniu je zostavenie individuálneho sluchového tréningu pre troch probantov. Na tento účel je potrebné meracie zariadenie. Účastníci, ktorí sa rozhodnú zadovážiť si meracie zariadenie až po absolvovaní kurzu obdržia potvrdenie o účasti na vzdelávaní a certifikát im bude udelený po odovzdaní troch individuálnych sluchových tréningov (testy počúvania, anamnéza probanta a ich interpretácia).

Poznámka: Aby ste mohli realizovať testovania potrebné v praxi metódy BENAUDIRA, potrebujete testovacie zariadenie, slúžiace na overenie sluchu.
Radi Vám poskytneme poradenstvo k možnostiam zakúpenia takéhoto zariadenia a k cenám.
Budú Vám však postačovať len 2-3 klienti, ktorých by ste v priebehu jedného roka sluchovým tréningom sprevádzali, aby sa Vám v plnej miere vrátili náklady na zadováženie testovacieho zariadenia. Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo mailom, ak by ste chceli bližšie informácie k testovacím zariadeniam ešte pred absolvovaním samotných kurzových modulov.

Ak ste už teraz presvedčení, že chcete metódu BENAUDIRA využívať v praxi, odporúčame Vám objednať si testovacie zariadenie ešte pred absolvovaním kurzu. Budete tak môcť obsahy, ktoré sa naučíte priamo preniesť do praxe s testovacím zariadením a získate tak cenné praktické skúsenosti, kým budú nadobudnuté vedomosti ešte čerstvo vo Vašej pamäti. 

Chcem sa prihlásiť na kurz

Pozor!
V tomto prihlasovacom formulári sú uvedené aj kurzy, ktoré sú realizované prezenčne, teda nie online. Vzhľadom na pandemickú situáciu nevieme zaručiť, že sa všetky prezenčné kurzy budú môcť zrealizovať. Odporúčame Vám preto prihlásiť sa radšej na online formu vzdelávania!
 • Kurzové poplatky:

  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 1, alebo modulu 2: 400,-EUR vrátane dph.
  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 3: 130,-EUR vrátane dph.
  Poplatok kurzovného zahŕňa doručenie tlačených podkladov pre kurz.
 • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
  ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

Podmienky prihlásenia na kurz

Prihlásenie na kurz sa stáva platným po uhradení 50,- EUR na účet našej spoločnosti.
Ostatok sumy musí byť pripísaný najneskôr do 14 dní pred začatím vzdelávania na náš účet. Číslo nášho účtu nájdete nižšie v tomto texte a tiež v potvrdzovacom e-Maili, ktorý Vám príde po odoslaní prihlášky.
Skoré prihlášky sú tie, ktoré nám sú doručené 3 mesiace pred realizáciou kurzu.
Pri zrušení účasti do 14 dní pred realizáciou kurzu, si ponecháme prihlasovací poplatok.
Pri zrušení účasti menej ako 14 dní pred začatím kurzu, si ponecháme celé kurzovné. Môžete však za seba ponúknuť náhradníka. V prípade, keď si ponecháme kurzovné, môže byť toto v plnej výške uplatnené na kurz v inom termíne.

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4203 5636
BIC: TATR SK BX