Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov – zhrnutie

Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie vám poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako nakladáme

s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky

údaje, ktorými vy ako osoba môžete byť identifikovaná. Detailnejšie informácie k téme

ochrany osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré

je pripojené nižšie v tomto texte.

 

Zaznamenávanie dát na našej webstránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie dát na tejto webstránke?

 

Zaznamenávanie dát na tejto webstránke realizuje prevádzkovateľ stránky. Jeho

kontaktné údaje sú uvedené v časti Impressum na tejto stránke.

Ako zaznamenávame dáta?

Údaje a dáta zaznamenávame tak, že nám ich vy sami poskytnete, napríklad

prostredníctvom kontaktného formulára.

Iné dáta zaznamenáva automaticky náš IT systém, tým, že navštívite našu webovú

stránku.Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém,

prípadne čas, kedy ste stránku navštívili). Zaznamenanie týchto údajov je automatické

a dochádza k nemu hneď, keď navštívite našu stánku.

Ako využívame získané údaje?

Časť uvedených dát získavame, aby sme boli schopní zabezpečiť bezproblémové

zobrazovanie webovej stránky. Iné údaje  môžu slúžiť k analýze správania užívateľov.

Aké práva máte v súvislosti s Vašimi údajmi?

 

Máte právo kedykoľvek dostať informácie o pôvode, prijímateľoch a účele využitia Vašich

osobných údajov. Máte tiež právo požadovať opravu údajov, ich blokovanie, alebo

vymazanie. V tejto veci, ale aj v iných prípadných otázkach k téme ochrany osobných

údajov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v časti Impressum na

tejto internetovej stránke. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému

orgánu.

 

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej stránky môže byť váš spôsob prehliadania stránky analyzovaný zo štatistickej stránky. Deje sa to predovšetkým prostredníctvom cookies a prostredníctvom analytických programov. Takáto analýza vášho spôsobu prehliadania našej stránky prebieha spravidla anonymne, to znamená, že spôsob akým sa pohybujete na našej stránke, nemôže byť spätne daný do spojitosti s Vašou osobou. Tento druh analýzy môžete odmietnuť, alebo jej dokážete zabrániť, tým, že nebudete používať určité nástroje. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných informácií.

Voči tejto analýze dát môžete namietať. O možnostiach vznesenia námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu Vašich osobných dát veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v zmysle zákonných predpisov o ochrane osobných údajov a tiež v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Keď používate túto internetovú stránku, sú zaznamenávané rôzne osobné údaje. Osobné údaje v tomto zmysle sú tie údaje, ktorými vy ako osoba môžete byť identifikovaný/ná. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vymedzuje, ktoré údaje zaznamenávame a na čo ich využívame. Vysvetľujeme tiež, ako sa zber údajov deje a na aký účel sú tieto využívané.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. komunikácia prostredníctvom e mailov) môže mať bezpečnostné riziká a nedostatky. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

 

Informácie o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webstránke je:

Holger Raddatz
Haus Hülshoff 2
49545 Tecklenburg

Telefon: +49 (0) 5482 926 505
E-Mail: info@benaudira.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

 

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do odvolania, zostáva odvolaním nedotknuté.

 

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automatizovane na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

 

SSL alebo TLS šifrovanie 

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo dopyty, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka SSL resp. TLS šifrovanie. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

 

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracúvania údajov a v prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov a to kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

 

Námietka proti reklamným e-mailom 

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tiráž na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadanej reklamy, ako sú spamové e-maily.

 

3. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a vo vašom internetovom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „cookies relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých chcených funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sú ukladané na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookies (napr. súbory cookies na analýzu vášho správania pri surfovaní), s týmito sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov zaobchádza oddelene.

 

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Sú to nasledovné:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

 

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z kontaktného  formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad dodatočných otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Spracúvanie údajov zadaných do kontaktného formulára je teda založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí nám neformálna správa e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré prebiehali do odvolania, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

 

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre vznik, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Vychádza to z článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našej webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sme používateľovi umožnili využívať službu alebo vyúčtovať ju užívateľovi.

Zozbierané zákaznícke údaje budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

 

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad banke zodpovednej za spracovanie platieb.

Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

 

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy.

 

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adresy. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

 

Doplnky prehliadača

Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a v spracúvaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Námietka proti zberu údajov

Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše údaje. Nastaví sa súbor cookie na odhlásenie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej lokality: Zakázať službu Google Analytics.

Viac informácií o tom, ako Google Analytics narába s používateľskými údajmi, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Spracovanie údajov objednávky 

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov o objednávkach a plne implementujeme prísne požiadavky nemeckých úradov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.

 

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú vyhlásenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spoločnosti Google a údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je popísané v bode „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

 

Google AdSense

Táto webová stránka používa Google AdSense, službu na integráciu reklám od spoločnosti Google Inc. („Google“). Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Google AdSense používa aj takzvané web beacons (neviditeľná grafika). Tieto web bacons možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť týchto stránok.

Informácie generované súbormi cookie a web beacons o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Tieto informácie môže Google postúpiť zmluvným partnerom Google. Google však nezlúči vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré máte uložené.

Súbory cookie AdSense sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy.

Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade sa môže stať, že  v prípade potreby nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívajú funkcie Google Analytics Remarketing v spojení s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick naprieč zariadeniami. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené pomocou Google Analytics Remarketing s funkciami Google AdWords a Google DoubleClick naprieč zariadeniami. Týmto spôsobom môžu byť reklamné správy súvisiace so záujmami, ktoré boli prispôsobené vám v závislosti od vášho predchádzajúceho používania a správania pri surfovaní na jednom koncovom zariadení (napr. mobilnom telefóne), zobrazovať aj na inom z vašich koncových zariadení (napr. tablet alebo PC)

Ak ste udelili súhlas, Google na tento účel prepojí vašu históriu webového prehliadača a prehliadača aplikácií s vaším účtom Google. Týmto spôsobom je možné umiestniť rovnaké personalizované reklamné správy na každé zariadenie, na ktorom sa prihlásite pomocou svojho účtu Google.

Na podporu tejto funkcie Google Analytics zhromažďuje Google overené identifikátory používateľov, ktoré sú dočasne prepojené s našimi údajmi Google Analytics na definovanie a vytváranie cieľových skupín pre reklamu naprieč zariadeniami.

Proti remarketingu/zacieleniu naprieč zariadeniami môžete natrvalo namietať deaktiváciou personalizovanej reklamy vo svojom účte Google; nasledujte tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Súhrn zaznamenaných údajov vo vašom účte Google je založený výlučne na vašom súhlase, ktorý môžete spoločnosti Google udeliť alebo odvolať (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). V prípade procesov zhromažďovania údajov, ktoré nie sú zlúčené vo vašom účte Google (napríklad preto, že nemáte účet Google alebo ste vzniesli námietku proti zlúčeniu), je zhromažďovanie údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že prevádzkovateľ webovej stránky má záujem na anonymnej analýze návštevníkov webovej stránky na reklamné účely.

Ďalšie informácie a predpisy o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na adrese:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords a Google Conversion Tracking 

Táto stránka používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké („Google“).

V rámci Google AdWords používame tzv. sledovanie konverzií. Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok inzerentov AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať. Ak sa nechcete zúčastniť sledovania, môžete proti tomuto použitiu namietať jednoduchým deaktivovaním súboru cookie sledovania konverzií Google vo vašom internetovom prehliadači v používateľských nastaveniach. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

„Konverzné cookies“ sú uložené na základe článku 6 (1) (f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za účelom optimalizácie webovej stránky a reklamy.

Viac informácií o Google AdWords a Google Conversion Tracking nájdete v predpisoch Google o ochrane údajov: https://www.google.de/policies/privacy/.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

 

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či sú údaje zadávané na našich webových stránkach (napr. do kontaktného formulára) človekom alebo automatizovaným programom. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky hneď, ako návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, čas, ktorý návštevník webovej stránky strávi na webovej stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy sa preposielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA bežia úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Spracúvanie údajov prebieha na základe článku 6 ods.1 písm.f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoju webovú ponuku pred zneužitím automatizovaného špehovania a pred SPAMom.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a ​​https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová stránka používa pluginy zo stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Naša stránka používa pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovateľom je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavenú doplnkom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Server Vimeo je informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte Vimeo účet. Informácie zhromaždené Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, umožníte Vimeu priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Vimeo.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Web fonty

Táto stránka používa takzvané webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie fontov. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a fonty zobrazili správne.

Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že na našu webovú stránku sa pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našej online ponuky. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Viac informácií o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google mapy

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby ste mohli využívať funkcie Google Maps, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré sme na webovej stránke uviedli. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.