Skip to main content

Individuálny sluchový tréning vnímania

Cieľom sluchového tréningu BENAUDIRA  je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie klienta pravidelným počúvaním individualizovanej tréningovej hudby, pozostávajúcej z inštrumentálnej hudby, syntetickej hudby a ľudského hlasu. Týmto spôsobom sú pozitívne ovplyvňované rôzne problémy ako napr. dyslexia, centrálne sluchové oslabenie, poruchy pozornosti/sústredenia, poruchy reči a iné.

Metóda BENAUDIRA je tréningom vnímania a nemá medicínsky charakter. Využitie sluchového tréningu nijak nenahrádza lekársku diagnostiku, alebo terapiu. Zdravotne relevantné faktory a príznaky musí byť vždy zhodnotené lekárom. Sluchový tréning BENAUDIRA nenahrádza ani štandardné intervencie ako logopédia, špeciálno-pedagogické nácviky, či ergoterapia, môže ich ale zmysluplne doplniť a podporiť.

Náš tím expertov pozostáva z odborníkov ako logopédi, liečební pedagógovia a ergoterapeuti, špecialisti na neurofyziologický vývin a iní. Vedúcim odborníkom je Holger Raddatz , ktorý vás veľmi rád oboznámi s rôznymi možnosťami  využitia sluchového tréningu.

hoeren

Počutie

 • Tinnitus
 • Centrálne sluchové oslabenia / oslabené počutie
 • Hyperakúzia (zvýšená sluchová citlivosť)
 • Sluchové spracovávanie a poruchy sluchového vnímania

lesen_und_schreiben

Čítanie a písanie

 • Ťažkosti s čítaním a písaním/ dyslexia

sprechen

Reč

 • Oneskorený / narušený vývin reči
 • Problémy v oblasti artikulácie a výslovnosti
 • plynulosť reči
 • Dysfázia

aufmerksamkeit

Pozornosť

 • Problémy s koncentráciou
 • Ľahká vyrušiteľnosť
 • Poruchy pozornosti (ADD)
 • Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)
 • Problémy s pamäťou