Skip to main content

Individuálny sluchový tréning

Cieľom BENAUDIRA -sluchového tréningu je vyvážiť a prispôsobiť centrálne sluchové spracovanie pravidelným počúvaním individualizovaného tréningového CD s hudbou, rečou a inými špecifickými zvukmi. Týmto spôsobom sú pozitívne ovplyvňované rôzne problémy ako napr. dyslexia, centrálne sluchové poškodenie, poruchy pozornosti/hyperaktivity, poruchy reči a iné.

Náš tím expertov pozostáva z rôznych odborníkov ako logopédi, liečební pedagógovia a ergoterapeuti, špecialisti na neurofyziologický vývin a iní. Vedúcim odborníkom je Holger Raddatz , ktorý vás veľmi rád oboznámi s rôznymi možnosťami  využitia sluchového tréningu.

hoeren

Počutie

 • Tinnitus
 • Centrálne sluchové poškodenie / oslabené počutie
 • Hyperacusis (zvýšená sluchová citlivosť)
 • Sluchové spracovanie a poruchy sluchového vnímania

lesen_und_schreiben

Čítanie a písanie

 • Ťažkosti s čítaním a písaním/ dyslexia

sprechen

Reč

 • Oneskorený / narušený vývin reči
 • Problémy v oblasti artikulácie a výslovnosti
 • Zajakavosť
 • Afázia

aufmerksamkeit

Pozornosť

 • Problémy s koncentráciou
 • Ľahká vyrušiteľnosť
 • Poruchy pozornosti (ADD)
 • Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)
 • Problémy s pamäťou