Skip to main content

Keď koza znie ako koža a byt sa zmení na biť …

lesen_und_schreibenProblémy s čítaním, alebo hláskovaním sú často označované ako poruchy čítania a písania/ dyslexia.
Tieto diagnózy nechávajú často otvorenú otázku – aká je ich príčina?

 

 

 

Existuje viacero možných príčin vývinu dyslexie. Veľmi často v nich hrajú rolu poruchy sluchového spracovania a vnímania.
Ak má niekto problém s porozumením reči, môže to rovnako súvisieť s problémami v čítaní a písaní.

Rečové centrum v mozgu je taktiež zodpovedné za počutie, čítanie, písanie a hovorenú reč.
Poruchy sluchového vnímania a spracovania môžu spôsobovať efekt, že podobne znejúce  hlásky nevedia byť rozlíšené.

“Koza” znie ako “koža” a “byt” sa zmení na “ biť ”.

Pre dieťa, ktoré nevie ani rozlíšiť podobne znejúce hlásky, resp. fonémy je učenie sa správnemu pravopisu samozrejme veľmi náročné.

BENAUDIRA sluchový tréning pomáha regulovať centrálne sluchové spracovanie a pracuje s hláskami, ktoré u danej osoby predstavujú problém.

Z tohto dôvodu sú inštrumentálna hudba, naspievané piesne a hovorené texty individuálne adaptované do výstupu, ktorého záverom je tréningové CD.

Poruchy v centrálnom sluchovom spracovaní môžu rôznymi spôsobmi viesť k problémom s čítaním a písaním:

Nevyvážené vnímanie rôznych frekvencií

 • Ak rôzne výšky tónov (frekvencie) nie sú vnímané v rovnováhe, môže to spôsobovať efekt, že podobné hlásky znejú rovnako.
 • Mnoho detí počuje hlboké tóny omnoho citlivejšie ako vysoké tóny. Pre situáciu v škole to znamená, že okolité, rušivé zvuky vnímajú veľmi hlasno v porovnaní s hlasom učiteľa.
  Z tohto dôvodu je pre nich veľmi náročné porozumieť hovorenému slovu správnym spôsobom. Navyše, sú na ne kladené nároky vyžadujúce aktívne počúvanie, čoho výsledkom je krátke trvanie sústredenia sa.

Nevyhranená dominancia ucha

 • Za istých okolností žiadne ucho nie je dominantné alebo obe uši striedajú dominanciu z jednej strany na druhú.
  Vtedy to, čo je počuté, môže byť vnímané s oneskorením, alebo s pomiešaným poradím hlások.

Interakcia s viacerými zmyslovými systémami

 • Nerovnováha v tak dôležitom zmysle ako je počutie taktiež ovplyvňuje spracovanie iných zmyslov. Celý systém vnímania, spracovania a využitia vnemov je v nerovnováhe. V takomto prípade sú ovplyvnené tiež zrakové vnemy pri čítaní a písaní.

Možné príznaky problémov v čítaní a písaní /dyslexia spôsobené narušeným sluchovým spracovaním

 • Mnoho chýb v diktáte napriek nácviku
 • Zmätok v podobne znejúcich hláskach (fonémach)
 • Pomalé, koktavé čítanie
 • Náročné učenie sa
 • Problémy v porozumení reči
 • Neistota v syntaxe a gramatike
 • Ťažkosti v rozdeľovaní slov na slabiky
 • Ťažkosti zachytiť niektoré hlásky v slovách
 • Ťažkosti s porozumením významu čítaného textu, napr. rozoznanie slov alebo slabík ako celku (ma-ma)
 • Neistota v rozlišovaní krátkych a dlhých hlások