Skip to main content

Keď koza znie ako koža a byt sa zmení na biť …

lesen_und_schreibenProblémy s čítaním, alebo hláskovaním sú často označované ako poruchy čítania a písania /dyslexia.
Tieto diagnózy nechávajú často otvorenú otázku – aká je ich príčina?

 

 

 

Existuje viacero možných príčin dyslexie. Veľmi často hrá rolu nevyvážené sluchové spracovávanie a vnímanie.
Ak človek reč nepočuje optimálne, môže to viesť až k problémom s čítaním a písaním.

Rečové centrum v mozgu je v rovnakej miere zodpovedné za počutie, čítanie, písanie a hovorenú reč.
Poruchy sluchového vnímania a spracovávania môžu spôsobovať napr. to, že podobne znejúce hlásky nedokáže dotknutá osoba rozlíšiť.

“Koza” znie ako “koža” a “byt” sa zmení na “ biť ”.

Pre dieťa, ktoré nevie už na sluchovej úrovni rozlíšiť podobne znejúce hlásky, resp. fonémy, je učenie sa pravopisu samozrejme veľmi náročné.

BENAUDIRA sluchový tréning pomáha regulovať centrálne sluchové spracovávanie a trénuje u klienta tie zvuky reči, ktoré mu robia ťažkosti

Na tento účel sa individuálne pre konkrétneho klienta, podľa jeho špecifických potrieb, prispôsobuje inštrumentálna hudba, spev a hovorené slovo do finálnej podoby  – jedinečnej tréningovej hudby.

Poruchy v centrálnom sluchovom spracovaní môžu viacerými spôsobmi prispievať k problémom s čítaním a písaním:

Nevyvážené vnímanie rôznych frekvencií

 • Ak rôzne výšky tónov (frekvencie) nie sú vnímané vyvážene, môže to spôsobovať efekt, že podobné hlásky znejú rovnako.
 • Mnoho detí počuje hlboké tóny omnoho citlivejšie ako vysoké tóny. Pre situáciu v škole to znamená, že takéto dieťa vníma ruchy okolia veľmi hlasno v porovnaní s hlasom učiteľa. Porozumenie hovorenému slovu správnym spôsobom sa preto stáva veľmi náročným. Navyše, sú na deti kladené nároky vyžadujúce aktívne počúvanie, čo vedie ku skráteniu schopnosti sústredenia.

Nevyhranená dominancia ucha

 • Niektoré deti nemusia mať vyhranené dominantné ucho alebo sa dominancia medzi ušami môže striedať.
  Takýto stav môže viesť k oneskorenému vnímaniu sluchových podnetov, alebo k miešaniu v poradí počutých hlások, či slabík.

Interakcia s viacerými zmyslovými systémami

 • Nerovnováha v tak dôležitom zmysle ako je sluch, ovplyvňuje tiež spracovávanie iných zmyslových podnetov. Celý systém vnímania, spracovávania a využitia vnemov sa ocitá v nerovnováhe. V takomto prípade sú ovplyvnené tiež zrakové vnemy pri čítaní a písaní.

Možné príznaky problémov v čítaní a písaní /dyslexia spôsobená narušeným sluchovým spracovávaním

 • Mnoho chýb v diktáte napriek nácviku
 • Zámeny podobne znejúcich hlások
 • Pomalé, nesúvislé čítanie
 • Ťažkosti pri účení sa písania
 • Problémy v porozumení reči
 • Neistota v syntaxe a gramatike
 • Ťažkosti v rozdeľovaní slov na slabiky
 • Ťažkosti zachytiť niektoré hlásky v slovách
 • Ťažkosti s porozumením významu čítaného textu, napr. rozoznanie slov alebo slabík ako celku (ma-ma)
 • Neistota v rozlišovaní krátkych a dlhých hlások