Skip to main content

Počutie: Spôsob, akým tréning prebieha a cieľ tréningu

hoerenPojem “počutie” má v BENAUDIRA
sluchovom tréningu viac významov

 

 

 

a) Počutie chápeme ako systém, cez ktorý môžeme obohacovať a trénovať mozog. Z tohto dôvodu, veľa oblastí ako napr. písanie a čítanie môžu profitovať z vyváženého sluchového vnímania.

b) Pomocou BENAUDIRA sluchového tréningu môže byť počutie ako vnem samo o sebe trénované a zlepšené.

Počúvanie individualizovaného CD je spôsob, zlepšené počutie je cieľom.

Subjektívne vnímanie toho, čo človek počuje môže byť rušené viacerými spôsobmi: niečo počuje príliš slabo, niečo príliš silno alebo nevyvážene.

Môžu sa objaviť nasledujúce symptómy:

Tinnitus

Tinnitus je charakteristický zvonením v ušiach alebo hlukom v ušiach, ktoré väčšinou vnímame subjektívne. Osoby trpiace tinnitusom majú často výrazne ovplyvnenú kvalitu života.

Posledné štúdie preukazujú: Tinnitus môže ustúpiť pomocou sluchového tréningu.

Tinnitus a oslabené počutie sa môžu vo viacerých prípadoch zmierniť alebo úplne odstrániť. Preukazujú to posledné štúdie viacerých univerzít.

Tinnitus vzniká nesprávnym prepojením neurónov v mozgu. Schopnosť mozgu rozoznať skryté, prítomné samo vyprodukované zvuky ako nepotrebné a následne ich filtrovať je narušená. Avšak našťastie, mozog vie byť trénovaný až do neskorého veku.

Cieľom sluchového tréningu je balans centrálneho sluchového spracovania spôsobom, že mozog už naďalej nebude produkovať hluk v ušiach.

BENAUDIRA sluchový tréning je navrhnutý ako efektívna metóda, ktorá je nízkonákladová a zároveň časovo nenáročná. Manfred Braig a Holger Raddatz  (alternatívni odborníci) predstavili pilotnú štúdiu liečby tinnitusu pomocou individuálnej sluchovej stimulácie v roku 2004 a 2005.
50% všetkých participantov zaznamenali značné zlepšenie alebo trvalé vymiznutie symptómov tinnitusu.

Medzi participantmi tejto štúdie boli pacienti s výrazne oslabeným počutím a pacienti bez výrazného oslabenia počutia. V prvej skupine bola zaznamená úľava od symptómov až v 75 %.

Odvtedy BENAUDIRA sluchový tréning pomáha ľuďom z rôznych krajín sveta. Výsledky sú obyčajne veľmi dobré.

Poruchy centrálneho počutia/ oslabené počutie, nedoslýchavosť

To, ako dobre osoba počuje záleží od kombinácie všetkých faktorov týkajúcich sa počutia.

Ak sú symptómy zapríčinené problémom stredného ucha (zápal, výtok) je nevyhnutná medicínska starostlivosť. Sluchový tréning taktiež nevie pomôcť v prípade problémov s vnútorným uchom.

Avšak, v mnohých prípadoch je nevyvážené centrálne sluchové spracovanie príčinou bolesti uší, alebo iných ťažkostí.

Aj keď je diagnostikovaná porucha vo vnútornom uchu, zlepšenie centrálneho sluchového spracovania môže výrazne ovplyvniť schopnosť počutia.

Ak sa upraví tento táto parciálna príčina oslabeného počutia, postihnutá osoba je schopná lepšie počuť.

Počas štúdie tinnitusu (2004-2005, Manfred Braig a Holger Raddatz) sa preukázalo, že mnoho osôb postihnutých sluchovými ťažkosťami boli schopní po tréningu čistejšie a lepšie počuť ako pred ním.

Toto zlepšenie bolo subjektívne vnímané, ale aj merateľné testami audiometrie.

Zlepšenie počutia trvalo taktiež po ukončení sluchového tréningu.

Hyperacusis – zvýšená sluchová citlivosť

Niektoré osoby majú napriek normálnemu alebo takmer normálnemu prahu počutia zvýšenú citlivosť na vysoké tóny.
Centrálne sluchové spracovanie počutia je chaotické. Často sú niektoré frekvencie vnímané precitlivelo (hypersenzitívne), iné naopak až príliš slabo (hyposenzitívne).
Prílišná citlivosť voči zvukom môže viesť ku zvyšovaniu krvného tlaku, nervozity, zrýchlenej srdcovej činnosti (tachycardia) a mnoho ďalších symptómov.
Vyváženie centrálneho sluchového spracovania cez BENAUDIRA sluchový tréning môže vo viacerých prípadoch pomôcť obmedziť alebo úplne odstrániť zvýšenú citlivosť voči hluku.

Poruchy sluchového spracovania a vnímania

Poruchy sluchového spracovania a vnímania sa prejavujú cez viaceré symptómy. Ide napríklad o zamieňanie podobne znejúcich hlások alebo neschopnosť odfiltrovať podstatné informácie od okolitých ruchov. Z týchto dôvodov sa potom často stáva, že informácia správne zachytená uchom je nesprávne spracovaná mozgom a tak osoba prijme subjektívne inú informáciu. Akustický orgán ako taký nie je poškodený.
Tréningom mozgu sa môže sluchové spracovanie upraviť do správnych koľají.

Čo je centrálne sluchové spracovanie?

Počas počúvania sa zvuky dostávajú cez vonkajšie ucho a vonkajší zvukový kanál cez ušný bubienok až do stredného a vnútorného ucha. Tu sa z nich stávajú neurónové impulzy, ktoré sa cez sluchové nervy dostávajú do mozgu, kde sa spracovávajú.

Cesta zo sluchového nervu do hlavného sluchového centra sa nazýva centrálne sluchové spracovanie. Akustické stimuly sú prenášané cez rôzne centrá v mozgu do auditívneho kortexu.

Nie je “hotovo” až pokým centrálne sluchové spracovanie v našom mozgu nedoručí signály počutého a nepremení ich na zmysluplnú informáciu.

Napriek tomu, že všetky zodpovedné štruktúry sú zdravé, počutie môže byť narušené z dôvodu neoptimálneho fungovania centrálneho sluchového spracovania. Môže sa stať, že všetky zvuky sú počuté príliš potichu, alebo že niektoré samostatné tóny sú počuté mimoriadne silno. Z tohto dôvodu sú potom zvuky vnímané inak ako znejú v realite. Takto sú napríklad významné informácie ťažko prijímané cez ostatné zvuky a ruchy v pozadí, rozprávač v skupine, alebo hlas učiteľa je vnímaný nedostatočne, alebo zmysel slov nie je porozumený ak podobne znejúce hlásky (n/m) nemôžu byť rozpoznané.

Ďalším predpokladom pre optimálne sluchové spracovanie je spolupráca oboch mozgových hemisfér (lateralita). Ak je spolupráca hemisfér nedostatočná, výsledkom je, že žiadne ucho nie je dominantné, alebo dominancia laterality sa presúva z jednej strany na druhú.

Upravenie centrálneho sluchového spracovania sa uskutočňuje pomocou tréningu mozgu. Mozog je stimulovaný a touto cestou sa zlepšuje vnímanie a spracovanie rôznych signálov (napr. reč). Hluky a iné nechcené sluchové vplyvy (napr. tinnitus) sú čiastočne alebo úplne odstránené.